Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

Regulamentul instituției

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL INSTITUŢIEI MEDICO-SANITARE PUBLICE
CENTRUL DE SĂNĂTATE SOROCA

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate, (anexa nr. 5 la ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1086 din 30.12.2016 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate,,)
 2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca este persoană juridică din momentul adoptării Deciziei de fondare de către fondator şi aprobării prezentului Regulament de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi înregistrarea de stat la oficiul teritorial al Instituţiei Publice „Agenţia Servicii Publice.
 3. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca include în componenţa sa filiale de asistenţă medicală primară, conform Nomenclatorului cu edificii şi alte fonduri fixe, utilaje şi aparataje medicale, unităţi de transport etc.
 4. Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca, IDNO 1007607008571, este succesor de drepturi și obligații al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Medicilor de Familie Soroca, care a fost reorganizată prin dezmenbrare.
 5. Capitalul social neînregistrat al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Soroca se constituie din “0”(zero) lei.
 6. Denumirea completă a institutiei medico-sanitare publice este:
  Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca.
 7. Denumirea prescurtată a institutiei medico-sanitare publice este:
  IMSP CS Soroca.
 8. Centrul de Sănătate Soroca este o instituţie medico-sanitară publică de asistenţă medicală primară cu filialele din componenţă stabilite conform Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de persoană juridică de drept public, gestionează mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional prin contul unic trezorerial, pentru restul mijloacelor financiare are conturi proprii în bancă, inclusiv valutare, dispune de ştampilă şi formular cu siglă de antet.
 9. IMSP Centrul de Sănătate Soroca îşi desfăşoară activitatea sa necomercială (nelucrativă) pe principiul autofinanţării, de nonprofit, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
 10. IMSP Centrul de Sănătate Soroca activează pe teritoriul Republicii Moldova.
 11. Durata de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Soroca este nelimitată în timp.
 12. Sediul IMSP Centrul de Sănătate Soroca se află pe adresa:
  or. Soroca str.M.Eminescu, 16 . MD 3001

Capitolul II

SCOPUL, SARCINILE ŞI TIPURILE DE ACTIVITATE
 1. Scopul principal al IMSP Centrul de Sănătate Soroca este ocrotirea sănătăţii populaţiei prin dezvoltarea şi fortificarea continuă a medicinii de familie cu accentuarea prioritară pe măsurile de prevenire a maladiilor populaţiei din raionul Soroca.
 2. IMSP Centrul de Sănătate Soroca are următoarele obiective majore:
  1. sporirea accesibilităţii la asistenţa medicală primară şi a promptitudinii în acordarea acesteia;
  2. îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;
  3. ameliorarea indicatorilor de sănătate prin realizarea măsurilor de profilaxie, de tratament al bolilor şi a activităţilor de supraveghere şi reabilitare a pacienţilor în conformitate cu normele stabilite în condiţii de ambulator şi la domiciliu şi mobilizarea comunităţii în susţinerea modului sănătos de viaţă;
  4. asigurarea continuităţii şi succesivităţii procesului curativ-diagnostic cu instituţii medico-sanitare publice ale sistemului de sănătate raional.
 3. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor menţionate, IMSP Centrul de Sănătate Soroca are următoarele atribuţii:
  1. planificarea serviciilor medicale primare în conformitate cu priorităţile şi necesităţile populaţiei localităţilor deservite;
  2. prestarea serviciilor medicale primare în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu actele normative în vigoare;
  3. prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale;
  4. realizarea măsurilor de profilaxie, de tratament al bolilor şi a măsurilor de supraveghere şi reabilitare a pacienţilor în condiţii de ambulator şi la domiciliu, în conformitate cu normele stabilite;
  5. asigurarea echităţii şi liberei alegeri a medicului de familie;
  6. promovarea parteneriatului public privat, în special în domeniul îngrijirilor comunitare şi la domiciliu;
  7. organizarea măsurilor de mobilizare a comunităţii în susţinerea modului sănătos de viaţă şi diminuarea acţiunii factorilor de risc;
  8. prestarea de servicii medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare;
  9. procurarea echipamentului, medicamentelor şi consumabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum şi altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii şi a prezentului Regulament;
  10. organizarea asistenţei medicale cu medicamente şi consumabile a populaţiei, în conformitate cu actele normative în vigoare;
  11. darea în locaţiune a bunurilor şi încăperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vînzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea IMSP Centrului de Sănătate Soroca, cu acordul Fondatorului;
  12. implementarea tehnologiilor moderne orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi calităţii serviciilor medicale (respectarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.);
  13. colectarea datelor, crearea şi asigurarea gestionării eficiente a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea în modul şi termenul stabilite a rapoartelor şi informaţiilor despre activitatea IMSP Centrul de Sănătate;
  14. monitorizarea indicatorilor principali de sănătate și raportarea lor în termenele stabilite către centrul Național de Management în Sănătate;
  15. încheierea contractelor cu persoane terţe, cu prestatorii de servicii aferente activităţii de bază (reţele de comunicaţii, de canalizare, pază de stat etc.);
  16. asigurarea conlucrării cu alţi prestatori de servicii medicale, pentru asigurarea integrităţii şi continuităţii tratamentului, respectarea principiilor de etapizare a asistenţei medicale;
  17. organizarea şi participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate;
  18. să solicite informaţii, după caz, altor instituţii medicale referitor la starea sănătăţii pacientului, extrase din fişa medicală, rezultatelor de laborator şi a investigaţiilor efectuate în procesul acordării asistenţei medicale;
  19. generalizarea datelor statistice la nivel teritorial;
  20. eservirea de către pediatru a copiilor din teritoriu;
  21. coordonarea activității din domeniul mamei și copilului la nivel teritorial;
  22. deservirea și coordonarea activității din domeniul sănătății reproductive și planificării familiei la nivel teritorial;
  23. coordonarea examinării profilactice ginicologice și screening-ului de col uterin la nivel teritorial;
  24. coordonarea și controlul calității serviciilor de laborator;
  25. acordarea suportului consultativ-metodic privind organizarea asistenței medicale primare populației;
  26. coordonarea activității de promovare a sănătății;
  27. efectuarea altor activităţi permise de legislaţia în vigoare.
 4. IMSP Centrul de Sănătate Soroca prestează serviciile medicale de tipurile şi spectrul stipulate în Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare, aprobat de Ministerul Sănătăţii , Muncii și Protecției Sociale conform prevederilor art.4 alin.(5) din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, în conformitate cu normativele de activitate şi tarifele stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.

Capitolul III

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE ADMINISTRARE
Secţiunea 1
FONDATORUL
 1. Fondator al IMSP Centrul de Sănătate Soroca este Consiliul Raional Soroca.
 2. Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:
  1. adoptarea deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a IMSP Centrul de Sănătate Soroca, conform Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare aprobat de Ministerul Sănătăţii,Muncii și Protecției Sociale;
  2. angajarea în baza de contract, pe un termen de 5 ani, şi eliberarea din funcţie a şefului IMSP Centrul de Sănătate Soroca;
  3. stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei, precum şi a drepturilor salariale ale şefului instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  4. aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Soroca;
  5. coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan, precum şi a contractului de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Centrul de Sănătate Soroca şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
  6. transmiterea, în baza contractului de comodat, a bunurilor autorităţii administraţiei publice (Fondatorului) în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Soroca;
  7. aprobarea tranzacţiilor cu persoane terţe a căror sumă depăşeşte 25% din suma mijloacelor financiare planificate pentru a fi acumulate de către IMSP Centrul de Sănătate Soroca pe parcursul anului curent de activitate;
  8. aprobarea dării în locaţiune a bunurilor şi încăperilor, trecerii la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vînzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea IMSP Centrul de Sănătate Soroca;
  9. aprobarea, cu acordul Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, a creării şi lichidării filialelor IMSP Centrul de Sănătate Soroca şi aderarea ei la uniuni sau asociaţii, conform Nomenclatorului instituţiilor medico-sanitare publice, aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
  10. alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor, a transportului sanitar şi medicamentelor pentru realizarea programelor naţionale, crearea condiţiilor pentru acreditarea Instituţiei medico-sanitare publice;
  11. controlul activităţilor curente ale IMSP Centrul de Sănătate Soroca, inclusiv prin solicitarea de informaţii, acte, explicaţii, rapoarte de activitate etc.
 3. Deciziile Fondatorului, în probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, sînt obligatorii pentru conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiei medico-sanitare publice.
 4. Fondatorul nu este în drept să ia decizii referitoare la activitatea IMSP Centrul de Sănătate, în afara atribuţiilor specificate la punctul 18.
 5. Hotărîrile, ordinele şi deciziile Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, în problemele ce ţin de atribuţiile sale ca organ central de specialitate, sunt obligatorii pentru Consiliul administrativ, conducere şi alte persoane cu funcţii de răspundere ale IMSP Centrul de Sănătate Soroca.

Secţiunea 2

CONSILIUL ADMINISTRATIV
 1. Consiliul administrativ este organul de administrare şi control al activităţii IMSP Centrul de Sănătate Soroca.
 2. Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe un termen de 5 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
 3. Consiliul administrativ are următoarele atribuţii exclusive:
  1. examinarea şi aprobarea planurilor de activitate ale IMSP Centrul de Sănătate Soroca;
  2. examinarea şi aprobarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP Centrul de Sănătate Soroca şi prezentarea lor pentru informare Fondatorului;
  3. examinarea şi prezentarea pentru coordonare cu Fondatorul a devizelor de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi a modificărilor la acestea, precum şi a contractului de prestare a serviciilor medicale dintre IMSP Centrul de Sănătate Soroca şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
  4. aprobarea listelor de tarifare a salariaţilor IMSP Centrul de Sănătate Soroca;
  5. aprobarea planurilor de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor.
 4. Consiliul administrativ al IMSP Centrul de Sănătate Soroca este compus din 5 persoane, inclusiv:
  1. reprezentantul Fondatorului (preşedintele consiliului);
  2. doi reprezentanţi ai colectivului de muncă, propuşi şi aleşi la adunarea generală a colectivului prin votul majorităţii celor prezenţi;
  3. reprezentantul unei asociaţii nonguvernamentale din domeniul sănătăţii;
  4. un funcţionar public din cadrul subdiviziunii de profil medical al fondatorului sau un specialist în domeniul ocrotirii sănătăţii numit de către Fondator suplimentar.
 5. Preşedintele consiliului convoacă şi conduce şedinţele Consiliului administrativ. În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia le exercită vicepreşedintele.
 6. Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
 7. Şedinţele ordinare ale Consiliului administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.
 8. Şedinţele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de către preşedintele consiliului:
  1. din iniţiativa acestuia;
  2. la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul administrativ;
  3. la cererea Fondatorului;
  4. la cererea şefului Centrului de Sănătate.
 9. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliul administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.
 10. La şedinţele Consiliului administrativ fiecare membru deţine un vot. Nu se admite transmiterea votului unui membru al Consiliului administrativ către un alt membru al consiliului sau altei persoane.
 11. Deciziile Consiliului administrativ se adoptă cu votul majorităţii membrilor consiliului prezenţi la şedinţă.

Secţiunea 3

ŞEFUL CENTRULUI DE SĂNĂTATE
 1. Şeful Centrului de Sănătate este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de gestionare şi conducere operativă a IMSP Centrul de Sănătate Soroca.
 2. La funcţia de şef IMSP Centrul de Sănătate poate fi acceptată persoana care are studii medicale superioare, apt de muncă, conform certificatului medical, fără antecedente penale, posesor al certificatului de medic de familie, cu pregătire în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar şi/sau cu capacităţi manageriale.
 3. Şeful este desemnat în funcţie şi concediat din funcţie de Fondator conform prevederilor Codului muncii.
 4. Şeful IMSP Centrul de Sănătate Soroca are următoarele atribuţii:
  1. reprezintă interesele IMSP Centrul de Sănătate Soroca, fără procură, în relaţiile cu persoane terţe;
  2. asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, hotărîrilor, ordinelor şi deciziilor Fondatorului şi ale Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi Consiliului administrativ;
  3. elaborează strategia de dezvoltare şi planurile anuale de activitate ale IMSP Centrul de Sănătate Soroca;
  4. elaborează organigrama şi statele de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Soroca şi le prezintă spre aprobare Fondatorului, conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
  5. elaborează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP Centrul de Sănătate Soroca şi le prezintă pentru examinare şi aprobare Consiliului administrativ;
  6. semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, gestionează mijloacele financiare ale IMSP Centrul de sănătate Soroca;
  7. delegă, în bază de procură, unele împuterniciri altor angajaţi ai instituţiei;
  8. încheie contracte individuale de muncă cu angajaţii IMSP Centrul de Sănătate Soroca, conform actelor normative în vigoare;
  9. aprobă devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi modificările la acesta, cu prezentarea pentru examinare Consiliului administrativ;
  10. prezintă Fondatorului propuneri privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor IMSP Centrul de Sănătate Soroca;
  11. asigură folosirea eficientă a bunurilor IMSP Centrul de Sănătate Soroca;
  12. asigură organizarea şi coordonarea procesului diagnostic-curativ conform standardelor, normativelor şi instrucţiunilor aprobate de Ministerul Sănătăţii,Muncii și Protecției Sociale;
  13. asigură prestarea de servicii medicale în volumul şi de calitatea prevăzută în Programul unic, în protocoalele şi ghidurile de tratament aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
  14. organizează dirijarea fluxului de pacienţi pentru accesul populaţiei la asistenţă medicală primară, spitalicească şi specializată de ambulator;
  15. asigură conlucrarea şi continuitatea în prestarea de servicii medicale primare populaţiei cu serviciile de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, asistenţă medicală spitalicească şi specializată de ambulator etc., în conformitate cu actele normative în vigoare;
  16. organizează şi asigură acordarea asistenţei medicale mamei şi copilului, în conformitate cu actele normative în vigoare;
  17. asigură coordonarea supravegherii maladiilor de către medicul de familie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
  18. asigură supravegherea, în comun cu medicul specialist de profil, a maladiilor ce depăşesc competenţa medicului de familie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
  19. asigură monitorizarea indicatorilor de activitate şi întreprinde măsuri concrete pentru ameliorarea acestora;
  20. evaluează calitatea asistenţei medicale prestate şi participă la asigurarea procesului de acreditare, la apărarea drepturilor pacienţilor şi ale lucrătorilor medicali;
  21. se preocupă de implementarea în practică a realizărilor ştiinţei medicale, inclusiv metodelor noi de diagnostic, profilaxie şi tratament, bazate pe tehnologii moderne;
  22. poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative şi normative în procesul gestionării activităţii economico – financiare şi operative a IMSP Centrul de Sănătate;
  23. Emite ordine şi dispoziţii, în limita competenţei, obligatorii pentru toţi salariaţii IMSP Centrul de Sănătate;
  24. organizează conferinţe, seminare în problemele actuale ale medicinii;
  25. asigură activitatea, prezintă subiecte pentru discuţii la consfătuirile de lucru ale IMSP Centrul de Sănătate Soroca.
  26. prezintă subiecte pentru discuţii la Consiliul Medical raional.
 5. În caz de vacanţă a funcţiei de şef ori în alte cazuri, atribuţiile conducătorului instituţiei stipulate în punctul 36 al prezentului Regulament, precum şi alte atribuţii şi împuterniciri ale conducătorului instituţiei prevăzute de legislaţie, pot fi delegate prin ordinul Fondatorului unei alte persoane.
 6. Şeful IMSP Centrul de Sănătate Soroca este supus evaluării anuale a performanţelor profesionale şi nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă ai activităţii instituţiei stabiliţi în sarcina acestuia de către Fondator în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul IV

PATRIMONIUL ŞI ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
 1. Patrimoniul IMSP Centrul de Sănătate Soroca se formează din:
  1. bunuri obţinute în proprietate sau procurate pe parcursul activităţii;
  2. mijloacele financiare obţinute în urma prestării serviciilor medicale, inclusiv contra plată;
  3. mijloacele bugetului de stat;
  4. mijloacele fondurilor asigurarii obligatorii de asistenţă medicală şi asigurărilor facultative de sănătate;
  5. credite bancare;
  6. venituri obţinute din arendarea echipamentului şi încăperilor;
  7. mijloacele provenite de la sponsori şi din fondurile de binefacere;
  8. alte surse de venit permise de legislaţia în vigoare.
 2. Întreg patrimoniul IMSP Centrul de Sănătate Soroca este folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor stabilite în prezentul Regulament.
 3. Pentru gestionarea mijloacelor acumulate, IMSP Centrul de Sănătate Soroca deschide cel puţin două conturi:
  1. cont trezorerial pentru mijloacele obţinute în urma acordării serviciilor medicale contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
  2. cont bancar pentru mijloacele obţinute în urma prestării de servicii contra plată, inclusiv cele prestate peste volumul prevăzut de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
 4. IMSP Centrul de Sănătate Soroca îşi planifică activitatea economico-financiară conform devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) astfel încît acesta să asigure atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Regulament şi dezvoltarea sa ulterioară.
 5. Devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) se întocmeşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se aprobă de către şef, se examinează de Consiliul administrativ şi se coordonează cu Fondatorul, iar cel pentru mijloacele provenite din fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală se coordonează şi cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, incluzînd cota cheltuielilor pentru salarizarea angajaţilor, procurarea medicamentelor, precum şi alte cheltuieli.
 6. IMSP Centrul de Sănătate Soroca desfăşoară activitatea economico-financiară pe cont propriu şi poartă responsabilitate patrimonială proprie, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.
 7. Răspunderea IMSP Centrul de Sănătate Soroca faţă de terţi nu se răsfrînge asupra bunurilor primite de la Fondator în baza contractului de comodat.
 8. Mijloacele financiare care, la sfîrşitul anului bugetar, constituie depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor IMSP Centrul de Sănătate Soroca, se utilizează pentru atingerea scopurilor regulamentare ale instituţiei în anul următor de gestiune, în conformitate cu prevederile legale, fiind incluse în devizele de venituri şi cheltuieli (business-plan).
 9. IMSP Centrul de Sănătate Soroca formează un fond de cel puţin 2% din fondul de salarizare pentru instruirea personalului medico – sanitar şi farmaceutic
 10. IMSP Centrul de Sănătate Soroca ţine evidenţa contabilă în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate. Evidenţa statistică este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rapoartele financiare şi statistice se întocmesc şi se prezintă organelor abilitate, în modul şi termenele stabilite.
 11. Nerespectarea cerinţelor legate de rapoartele respective sau prezentarea întîrziată a acestora atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
 12. Remunerarea muncii se efectuează în baza actelor normative care reglementează salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Capitolul V

CONTROLUL ACTIVITĂŢII
 1. Controlul corespunderii activităţii IMSP Centrul de Sănătate Soroca cu obiectivele prevăzute în prezentul Regulament se exercită de către Fondator şi Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.
 2. Pentru realizarea controlului activităţii IMSP Centrul de Sănătate Soroca, Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii,Muncii și Protecției Sociale sunt în drept să ceară toate documentele necesare, precum şi explicaţiile de rigoare de la persoanele împuternicite să conducă sau să reprezinte IMSP Centrul de Sănătate Soroca, precum şi de la alţi angajaţi ai instituţiei.
 3. În caz de depistare a încălcărilor în activitatea IMSP Centrul de Sănătate Soroca, Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii,Muncii și Protecției Sociale sînt în drept să avertizeze şi să ia deciziile de rigoare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
 4. Avertizarea şi decizia va conţine motivele emiterii, cererea de înlăturare a încălcărilor comise sau de evitare a acestora pe viitor.
 5. Avertizarea şi decizia se comunică IMSP Centrul de Sănătate Soroca în formă scrisă, cu indicarea termenului în care aceasta este obligată să comunice rezultatele examinării şi măsurile întreprinse.
 6. Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscale se efectuează de către organele abilitate, companiile de audit şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
 7. Controlul utilizării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi corespunderea volumului şi calităţii serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate se efectuează de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină în conformitate cu clauzele contractului încheiat între aceştia şi cu prevederile legale în vigoare.
 8. Exercitarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Soroca.

Capitolul VI

REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA
 1. Decizia de reorganizare sau dizolvare a IMSP Centrul de Sănătate Soroca se adoptă de către Fondator, în conformitate cu prevederile legale şi în corespundere cu Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.
 2. Procedura şi succesiunea de drept, în cazul reorganizării IMSP Centrul de Sănătate Soroca se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 3. Persoanele juridice apărute în urma reorganizării pot fi numai instituţii medico-sanitare publice.
 4. Reorganizarea se consideră efectuată numai după aprobarea de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale a Regulamentelor instituţiilor medico-sanitare publice nou-apărute şi înregistrarea lor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 5. Dizolvarea IMSP Centrul de Sănătate Soroca are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Procedura de lichidare se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE
 1. Regulamentul se elaborează conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a IMSP Centrul de Sănătate, se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi se înregistrează la oficiul teritorial al IP Agenția Servicii Publice.
 2. Modificările şi completările la prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării lor de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi înregistrarea de stat conform legislaţiei în vigoare.